1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Selvita S.A.”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@selvita.com. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: wza@selvita.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być przesłane na adres: wza@selvita.com.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się poprzez wysłanie zwrotnej wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Selvita S.A: www.selvita.com.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 1. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

 1. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

 1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

 1. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 13 czerwca 2021 r.

4) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

5) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków oraz na stronie internetowej Selvita S.A. (www.selvita.com).

6) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: www.selvita.com.

7) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
b) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229;
c) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba akcji w Spółce: 18.355.474 Ogólna liczba głosów w Spółce: 22.405.474

8) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

9) Formularze

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

10) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: „Administrator”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.

Wszelkie pytania związana z ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@selvita.com.

W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:
1) realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
2) realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
3) realizacji emisji papierów wartościowych;
4) wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
5) podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
6) związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
1) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
2) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres emisji papierów wartościowych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałoby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
1) stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
2) przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres: rodo@selvita.com.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Data publikacji: 2 czerwca 2021 r.