Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 • Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
 • Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
 • Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
 • Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
 • Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną
 • Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Osoby reprezentujące Spółkę:     

 • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
 • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu