Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 26 maja 2020 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje zostaną zamieszczone na stronie Spółki: https://selvita.com/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 • Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2020 r.
 • Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2020 r.
 • Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
 • Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

Osoby reprezentujące Spółkę:     

 • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
 • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu