Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia i podpisania planu połączenia oraz w związku z podjęciem przez zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% udziałów, tj.  Selvita Services sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmująca”) oraz BioCentrum sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmowana”) uchwał w przedmiocie połączenia informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 listopada 2019 r. zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS wnioski celem rejestracji połączenia, które nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu 400 (czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 100  zł (sto złotych) każdy, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi (“Połączenie”). W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu