Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka“) informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki – Pawła Przewięźlikowskiego i Augebit Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (“Akcjonariusze”) (“Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że w dniu 21 listopada 2022 r. zakończył się proces oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria (“ABB”), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy części akcji zwykłych na okaziciela Spółki (“Akcje Sprzedawane”).

  1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 78,70 zł,
  2. Łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 1.000.000, co stanowi 5,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,58% ogólnej liczby głosów w Spółce, z czego:
  3. Paweł Przewięźlikowski sprzeda 800.000 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 4,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
  4. Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty sprzeda 200.000 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 1,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,92% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB:

  • Paweł Przewięźlikowski będzie posiadać 3.052.663 akcji Spółki, stanowiących 16,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,41% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
  • Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty będzie posiadać 847.738 akcji Spółki, stanowiących 4,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,88% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) ABB oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w ramach ABB.


Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu