Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka“) informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki – Paweł Przewięźlikowski i Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty (“Akcjonariusze”) (“Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się zainicjowana przez Akcjonariuszy oferta publiczna akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”), skierowana wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (“Rozporządzenie Prospektowe”) lub do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. W obu przypadkach nie będzie miał zastosowania wymóg publikacji prospektu emisyjnego przewidziany w Rozporządzeniu Prospektowym. Celem ABB będzie sprzedaż przez Pawła Przewięźlikowskiego do 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 4,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących ok. 3,66% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz sprzedaż przez Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących ok. 0,92% ogólnej liczby głosów w Spółce (“Akcje Sprzedawane”).

ABB będzie realizowane jedynie w Polsce, a nie będzie realizowane w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm.

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) ABB oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w tej transakcji.

Zgodnie z Zawiadomieniem:

  • Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie;
  • Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz liczba Akcji Sprzedawanych, sprzedawanych przez każdego z Akcjonariuszy, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu;
  • Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB, w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB, w każdym czasie;
  • W związku z ABB, Akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez nich akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

 Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu