Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolowanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza Wesołowskiego, związane ze zbyciem przez Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji spółki SELVITA S.A. stanowiących 1,09% (słownie: jeden 09/100)kapitału zakładowego Spółki oraz 0,92 % (słownie: zero procent 92/100)w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 listopada 2022 roku “Transakcja”), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2022 i 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Przed dokonaniem Transakcji, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.047.738 (słownie: milion czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 5,71% (słownie: pięć procent i 71/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 4,80% (słownie: cztery procent i 80/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu Transakcji, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 847.738 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem)akcji Spółki, stanowiących 4,62% (słownie: cztery procent 62/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,88% (słownie: trzy procent 88/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19.3 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu