Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w przedmiocie rekomendowania projektu Emitenta do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBiR”), informuje, iż w dniu 3 września 2020 r. spółka zależna Emitenta Ardigen S.A. zawarła z NCBiR umowę dotyczącą realizacji projektu pn. “Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów” (“Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie innowacyjnej, opartej na uczeniu maszynowym technologii TCRact, która pozwoli na wdrożenie nowej usługi polegającej na przewidywaniu i optymalizacji TCRów rozpoznających specyficznie antygeny nowotworowe związane z HLA (Human Leukocyte Antigen) na potrzeby firm farmaceutycznych i biotechnologicznych opracowujących immunoterapie nowotworów.

– wartość całkowita Projektu netto: 20 181 114,38 zł
– otrzymana wartość dofinansowania: 11 701 901,06 zł
– okres realizacji: lipiec 2020 – czerwiec 2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu