Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka” lub “Emitent”) niniejszym dokonuje uzupełnienia jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 opublikowanego raportem bieżącym ESPI SA-R 2019 w dniu 26 marca 2020 roku poprzez:              

– dołączenie dodatkowej noty do jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiającej ‘Przychody i koszty usług własnych B&R’ osiągnięte przez Spółkę w roku 2019 (“Nota Dodatkowa”).

Emitent wyjaśnia, iż uzupełnienie jednostkowego rocznego sprawozdania Spółki za rok 2019 o Notę Dodatkową wynika z decyzji Zarządu Spółki o ubieganie się o status centrum badawczo-rozwojowego (“CBR”) i związany z tym wymóg określony w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, nakładający obowiązek stawiany przedsiębiorcom wnioskującym o status CBR, wyszczególnienia w sprawozdaniu finansowym przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Uzyskanie statusu CBR umożliwi Spółce skorzystanie z dodatkowych ulg B+R, a także poszerza możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy z programów publicznych na rozwój działalności w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych.

Uzupełnione jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 r. o Notę Dodatkową, a także zaktualizowane w zakresie zdarzeń po dacie bilansowej (dotyczy okresu od 26 marca 2020 r. do 27 lipca 2020 r.), było przedmiotem ponownego badania przez biegłego rewidenta, z którego sprawozdanie z badania zostanie przekazane przez Spółkę w załączeniu do opublikowanego ponownie, skorygowanego raportu rocznego za 2019, który zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego.       
Pozostała treść jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. nie uległa zmianie.              

Podstawa prawna: art. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu