Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2019 r. zarządy spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% udziałów, tj. spółki Selvita Services sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmująca”) oraz BioCentrum sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmowana”) uzgodniły oraz podpisały plan połączenia (“Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: “k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu 400 (czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 100  zł (sto złotych) każdy, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi (“Połączenie”). W związku z powyższym na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., w związku z tym, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, w wyniku Połączenia będzie mu przysługiwać całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Podstawą określenia liczby udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi były wartości Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ustalone zgodnie z metodą wyceny księgowej. Wartości te wyliczone zostały w oparciu o bilanse obu spółek uczestniczących w Połączeniu sporządzone na dzień 1 września 2019 r.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do Krajowej Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru.

Połączenie spółek zależnych Emitenta stanowi kontynuację zmian reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Selvita i ma na celu optymalizację procesów wewnątrzgrupowych. Połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Konsolidacja spółek zależnych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej Selvita.

Treść Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Plan Połączenia został również opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://selvita.com/pl/.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarząd