Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 sierpnia 2020 r. (“ZWZ”) wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu