Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

  • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 – 26.03.2020
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 – 26.05.2020
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 – 10.09.2020
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 – 17.11.2020

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za H1 2020. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie mając na względzie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 oraz II kwartał 2020.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu