Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 26 maja 2020 r. informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (“Uchwała Emisyjna”), na podstawie której podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.776.983,20 zł do kwoty nie większej niż 14.684.379,20 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 1.907.396,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.384.245 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja (“Akcje Serii C”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 4 ust. 2 pkt 2) Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki podjął w dniu 26 maja 2020 r. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych dodatkowych warunków subskrypcji akcji serii C (“Uchwała Zarządu”).

Akcje Serii C zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (“Rozporządzenie Prospektowe”) przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) (“Oferta Publiczna”).

Oferta Publiczna zostanie skierowana do:

1) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, oraz

2) inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą (nabędą) Akcje Serii C o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora dla każdej osobnej oferty,

i w związku z powyższym Oferta Publiczna nie będzie wymagać sporządzania i opublikowania prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz d) w zw. z art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Prospektowego.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona na zlecenie Spółki przez IPOPEMA SECURITIES S.A. z siedzibą w Warszawie (“IPOPEMA”) i będzie poprzedzona przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii C. Proces budowania księgi popytu zostanie przeprowadzony przez IPOPEMA, z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych i rozpocznie się w dniu 27 maja 2020 roku.

Niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informacji o ustalonej cenie emisyjnej, do Inwestorów wybranych przez Zarząd zostaną wysłane zaproszenia do składania zapisów na Akcje Serii C.

Zapisy na Akcje Serii C mogą być składane w terminie od dnia 29 maja 2020 r. od godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) do dnia 2 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), w siedzibie IPOPEMA.

Cena emisyjna za Akcje Serii C będzie płatna do dnia 2 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), na rachunek bankowy wskazany przez IPOPEMA. Za moment zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez IPOPEMA.

Skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa określonego w § 3 Uchwały Emisyjnej wymaga złożenia Spółce, za pośrednictwem IPOPEMA, Dokumentów Potwierdzających zdefiniowanych w § 3 Uchwały Emisyjnej w terminie do 28 maja do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Przewiduje się, że podjęcie przez Zarząd uchwały o przydziale Akcji Serii C nastąpi około dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki informuje również o zamiarze zawarcia pomiędzy Spółką, IPOPEMA oraz członkami Zarządu Spółki: Panem Bogusławem Sieczkowskim, Panem Miłoszem Gruca, Panią Edytą Jaworską oraz Panią Mirosławą Zydroń (“Członkowie Zarządu”) umowy lock – up (“Umowa”). Członkowie Zarządu oraz Spółka zostaną zobowiązani do nierozporządzania akcjami Spółki na zasadach standardowych dla tego rodzaju umów. Zobowiązania z Umowy będą wiązać Członków Zarządu i Spółkę w przypadku powodzenia emisji Akcji Serii C przez okres 12 miesięcy począwszy od daty przydziału Akcji Serii C.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu