Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) podaje do wiadomości, że w dniu 30 marca 2020 r. Emitent otrzymał od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech (“Klient”) aneks rozszerzający dotychczasową współpracę prowadzoną w ramach umowy zawartej w 2011 r., którego wartość wynosi 624.984 EUR (2.837.115 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,5395 PLN). Na skutek rozszerzenia współpracy w ramach zmienionego zlecenia wartość umowy, realizowanej w 2020 r. wynosi łącznie 1.142.300 EUR (5.185.471 PLN przeliczonych po ww. kursie). Prowadzona na rzecz Klienta współpraca dotyczy wsparcia chemicznego projektów badawczo-rozwojowych Klienta prowadzących do odkrywania nowych leków. Zarząd Emitenta po rozszerzeniu współpracy uznaje umowę jako znaczącą z uwagi na łączną wartość umowy oraz perspektywy dalszego rozwoju działalności Emitenta.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu