Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), informuje, że w dniu 30 września 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu “Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.” (“Centrum Usług Laboratoryjnych”) na liście projektów wybranych do dofinansowania w wysokości 41.261.136,35 zł, która stanowi całą wnioskowaną przez Spółkę kwotę dofinansowania.

Zgodnie z ogłoszoną Strategią grupy kapitałowej Selvita na lata 2020-2023 opublikowaną w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej jest jednym z kluczowych czynników dalszego wzrostu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych będzie umożliwiało dalszy rozwój organiczny Spółki poprzez możliwość zwiększenia skali działalności oraz poszerzenia portfolio świadczonych usług o takie, których Spółka w tym momencie nie może oferować wobec braku dostępnej powierzchni laboratoryjnej, a tym samym będzie stanowiło jedną z kluczowych przewag rynkowych Spółki.

Centrum Usług Laboratoryjnych powstanie w Krakowie przy ul. Podole na działce, o której nabyciu Spółka informowała w dniu 30 sierpnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 30/2020. Całkowita wartość projektu oszacowana jest na kwotę 145.003.422,03 zł, a czas jej realizacji przypadnie na lata 2020-2023.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach konkursu 1/2.1/2020 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy. O jej zawarciu Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu