Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek zależnych Emitenta, tj. Selvita Services sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmująca”) oraz BioCentrum sp. z o.o. (dalej: “Spółka Przejmowana”) (zwane dalej łącznie “Spółkami”), w których Emitent posiada 100% udziałów. Połączenie Spółek nastąpiło w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (“k.s.h.”), w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu 400 (czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, które Spółka Przejmująca wydała jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi (“Połączenie”). W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony z kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. Emitent wstąpił z dniem Połączenia, tj. z dniem 29 listopada 2019 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś zgodnie z art. 493 § 1 i 2 k.s.h. Spółka Przejmowana została w tym dniu rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru.

Połączenie spółek zależnych Emitenta ma na celu optymalizację procesów wewnątrzgrupowych i w ocenie Zarządu Emitenta wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu