Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 r. dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C (“Akcje Serii C”). 

Akcje Serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji Akcji Serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Spółka informowała o emisji Akcji Serii C w raportach bieżących nr 13/2020 z dnia 26 maja 2020 r., nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 r. oraz nr 16/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu