Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pana Pawła Przewięźlikowskiego – znaczącego akcjonariusza oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Złożenie powyższego zawiadomienia związane jest ze zmianą (zmniejszeniem) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu