Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 12 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii (“Klient”) kolejne dwa zlecenia, których łączna wartość wynosi 676 800 GBP (3 426 977 PLN przeliczonych po kursie 1 GBP=5,0635 PLN) (“Zlecenia”) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 9 marca 2017 r. (“Umowa”).

Na skutek zawarcia przedmiotowych Zleceń wartość Umowy, która będzie realizowana w 2020 r. wynosi łącznie 997 227 GBP (5 049 459 PLN przeliczonych po ww. kursie), przez co Zarząd Spółki uznaje Umowę jako znaczącą. Ponadto, fakt rozszerzenia współpracy z Klientem, pozostaje istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności Spółki. Prowadzona na podstawie Umowy współpraca dotyczy zintegrowanych usług badawczo-rozwojowych w obszarze odkrywania nowych leków.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu