Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent” lub “Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2020 r. Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych (HiScAI – High Content Screening Artificial Intelligence).

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze spółką zależną Emitenta Ardigen S.A. (“Ardigen”), która wykorzystując technologię sztucznej inteligencji i narzędzia bioinformatyczne świadczy usługi w zakresie medycyny precyzyjnej.

Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 4,8 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat. NCBiR przyznało Spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 “Szybka Ścieżka”.

W wyniku realizacji projektu, stworzona zostanie platforma technologiczna HiScAI dedykowana badaniom zmian fenotypowych w komórkach jako reakcji na związek będący kandydatem na lek, wykorzystująca do analizy danych z HCS uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Opracowana technologia zostanie wykorzystana do badań nad lekami w obszarach chorób o podłożu neurozapalnym i chorób zwłóknieniowych.

Rozwój platformy wzbogaci ofertę technologiczną Grupy Kapitałowej Selvita skierowaną do firm farmaceutycznych, które przyspieszają swoje badania, dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, a także pozwoli na rozszerzenie oferty Grupy Emitenta w zakresie usług zintegrowanego odkrywania leków.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu