Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 2 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) wydał oświadczenie o konwersji 568.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, oznaczonych kodem ISIN PLSLVCR00045, na akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem ISIN PLSLVCR00052, która nastąpi w dniu 14 listopada 2022 r.

Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie wskazanych akcji na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) po ich asymilacji z akcjami Spółki będącymi w obrocie na GPW, oznaczonymi kodem ISIN PLSLVCR00029.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu