Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita CRO S.A., dalej: “Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 3 października 2019 r. wiadomości o wydaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) uchwały nr 812/2019 z dnia 3 października 2019 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLSLVCR00029 (“Akcje Podziałowe”), emitowanych w związku z podziałem spółki Ryvu Therapeutics S.A. (dalej: “Spółka Dzielona”), dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Emitenta.

Jednocześnie na mocy ww. uchwały KDPW wyznaczył dzień referencyjny, o którym mowa w § 219 Szczegółowych

Zasad Działania KDPW na dzień 10 października 2019 r., zaś termin rejestracji Akcji Podziałowych na dzień 11 października 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
Dawid Radziszewski – Członek Zarządu