Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”), informuje o uchwale nr 428/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  (“GPW”) z dnia 8 czerwca 2020 r., na mocy której GPW postanowiła:

1) wprowadzić z dniem 10 czerwca 2020 r. do obrotu  giełdowego na rynku podstawowym 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (“PDA Serii C”), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) najpóźniej w dniu 10 czerwca 2020 r. rejestracji PDA Serii C i oznaczenia ich kodem “PLSLVCR00037”;

2) notować PDA Serii C w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “SELVITA-PDA” i oznaczeniem “SLVA”.

KDPW w dniu 5 czerwca 2020 r. wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację PDA Serii C, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r. W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2020 r. KDPW wydał komunikat, zgodnie z którym rejestracja PDA Serii C nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 r.

PDA Serii C powstały  na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (“Akcje Serii C”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji Akcji Serii C i PDA Serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i PDA Serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (“Uchwała Emisyjna”) oraz uchwały Zarządu Spółki o przydziale Akcji Serii C z dnia 3 czerwca 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Dodatkowo, w związku z treścią Uchwały Emisyjnej, Spółka przekazuje niniejszym informację dotyczącą uczestnictwa Akcji Serii C w dywidendzie. Zarząd Spółki wskazuje, że planuje zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją Akcji Serii C. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż do końca sierpnia 2020 r. W związku z powyższym, zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 2) Uchwały Emisyjnej, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie decyzję o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy, Akcje Serii C będą mogły uczestniczyć w dywidendzie za rok 2019.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt ustawy o ofercie – informacje bieżące

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu