Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

1.         Otwarcie obrad.

2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

6.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

7.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.

8.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

9.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

11.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

14.       Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu