Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu