Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

 • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
 • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu