Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 1 marca 2022 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
  7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje zostaną zamieszczone na stronie Spółki: https://selvita.com/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A.

Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A.

Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu