Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 17 maja 2021 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
 7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 • Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
 • Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
 • Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
 • Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną
 • Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Osoby reprezentujące Spółkę:     

 • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
 • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu