Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 368 par § 4 k.s.h. powołała w dniu 31 stycznia 2022 r. panią Adrijanę Vinter w skład Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 1 lutego 2022 r.

Pani Adrijana Vinter pełni obecnie funkcję Dyrektora Zarządzającego Fidelta d.o.o. z siedzibą w Chorwacji, spółki zależnej Emitenta. W Zarządzie Emitenta będzie odpowiedzialna za nadzorowanie segmentu odkrywania leków w całej grupie kapitałowej Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej Pani Vinter.

Pani Adrijana Vinter nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Selvita S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkiem organów innych konkurencyjnych osób prawnych, za wyjątkiem pełnienia funkcji w Fidelta d.o.o.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pani Edyty Jaworskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu bez wskazania przyczyn, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie w zw. z § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego Państwem Członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757)

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu