Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent” lub Selvita”) niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Ryvu”), w wyniku czego udział pana Pawła Przewięźlikowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ryvu obniżył się z poziomu 33,03% do 27,91%.

Zgodnie z § 27 statutu spółki zależnej Emitenta – Ardigen S.A. („Ardigen”) – uprawnienie osobiste Selvita co do głosu z akcji uprzywilejowanych serii A i B Ardigen polegające na tym, że każda z akcji tych serii daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Ardigen, uzależnione jest od posiadania przez pana Pawła Przewięźlikowskiego przynajmniej 33% ogólnej liczby głosów w Ryvu– będącej spółką, z której to została wydzielona w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa („ZCP”), obejmującej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona była działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization, w tym akcje w Ardigen S.A, a następnie ZCP zostało przeniesione w wyniku podziału korporacyjnego Selvita S.A. (obecnie Ryvu) do nowej spółki (Selvita CRO S.A.), funkcjonującej obecnie pod nazwą Selvita S.A.

Wobec powyższego, pomimo braku transakcji, której przedmiotem byłyby akcje Ardigen lub zmian w kapitale zakładowym tej spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu, Emitent utracił uprawnienie osobiste co do głosu z akcji uprzywilejowanych serii A i B i obecnie posiada akcje Ardigen stanowiące 46,22% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, pozostając jej największym akcjonariuszem.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu, Emitent posiadał 54,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ardigen.

Zarząd Emitenta podkreśla, że udział Selvita w kapitale zakładowym Ardigen nie uległ zmianie w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu i wynosi 46,74% kapitału zakładowego Ardigen.

Wobec powyższego, z dniem 17 stycznia 2023 r. Selvita przestała być spółką dominującą wobec Ardigen w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) kodeksu spółek handlowych. Tym samym Emitent nie posiada już kontroli nad Ardigen w rozumieniu art. 5-9 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansów (MSSF).

W konsekwencji Emitent nie będzie konsolidował w pełni wyników oraz innych danych finansowych Ardigen w 2023 roku – Ardigen S.A. będzie rozpoznawany przez Selvita S.A. jako podmiot stowarzyszony. Emitent jednocześnie zaznacza, że w wynikach Selvita S.A. za 2022 r. Ardigen będzie podlegał pełnej konsolidacji.

Zarząd Emitenta zastrzega, że zaprzestanie konsolidacji wyników Ardigen pozostaje bez wpływu na żaden z celów biznesowych Emitenta określonych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025, opublikowanych w raporcie bieżącym 12/2022 z dnia 31 marca 2022 r., która nie obejmowały Ardigenu.

Emitent wskazuje również, że w swoich raportach okresowych, w porozumieniu z Zarządem Ardigen, nadal będzie przekazywać aktualne informacje dotyczące rozwoju i sytuacji tej spółki wobec posiadania znaczącego pakietu akcji Ardigen.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu