Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku z dnia 28 września 2022 r. na dzień 14 września 2022 r.

Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. tj. 9 listopada 2022 r. nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu