Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. Zarząd Spółki, działając na wniosek pana Pawła Przewięźlikowskiego („Akcjonariusz”), na podstawie art. 334 § 2 KSH oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki podjął uchwałę, na mocy której dokonano zamiany będących własnością Akcjonariusza 568.000 (pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji imiennych serii A oznaczonych kodem ISIN  PLSLVCR00045, na akcje zwykłe na okaziciela. Wskutek dokonanej zamiany łącznie 568.000 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A utraciło uprzywilejowanie co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (uprzywilejowanie w zakresie przyznania jednej akcji imiennej serii A dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W konsekwencji, aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki w zakresie akcji serii A jest następująca:

– 3.482.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A;

– 568.000 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A.

Przed dokonaniem przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosiła 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 22.405.474 (dwadzieścia dwa miliony czterysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów.

Po dokonaniu przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległa zmianie i wynosi obecnie 21.837.474 (dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd podejmie niezwłoczne działania w celu asymilacji akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu