Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita CRO S.A., dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały wyemitowane przez Emitenta w ramach procesu podziału spółki Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka Dzielona”) („Podział”).

W związku z procesem Podziału oraz złożeniem wniosku na GPW, Emitent i Spółka Dzielona działając na podstawie §142 pkt a) Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP („SZOG”), określiły współczynnik wydzielenia („Współczynnik Wydzielenia”). Współczynnik Wydzielenia zostanie zastosowany dla określenia kursu odniesienia dla kursu otwarcia akcji Spółki Dzielonej w dniu sesyjnym następującym po ostatnim dniu, w którym akcje Spółki Dzielonej notowane będą przed podziałem („Dzień S”). Zgodnie z §140 SZOG, Dniem S jest dzień sesji giełdowej, dla której termin rozrachunku transakcji na niej zawartych przypada w dniu referencyjnym, wyznaczonym przez KDPW. Współczynnik Wydzielenia zostanie zastosowany również dla określenia kursu odniesienia dla kursu otwarcia w dniu pierwszego notowania na GPW akcji Emitenta.

Współczynnik Wydzielenia został określony w oparciu o proporcję wartości wycen Spółki Dzielonej i Emitenta, wskazanych w planie Podziału, czyli:

  • udział Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.) po Podziale wynosi:  71,873023%.
  • udział Selvita S.A.(dawniej: Selvita CRO S.A.) po Podziale wynosi:  28,126977%.
  • Współczynnik Wydzielenia: 71,873023%/28,126977%.

Powyższe oznacza, że kurs akcji Ryvu Therapeutics S.A. zostanie skorygowany o 28,126977% wartości wynikającej z kursu zamknięcia akcji w dniu S.

Kurs odniesienia dla kursu otwarcia w dniu pierwszego notowania akcji Emitenta zostanie określony jako 28,126977% wartości kursu zamknięcia akcji Spółki Dzielonej w dniu S.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu