Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, p. Bogusława Sieczkowskiego, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie wprowadzenia zmian dotyczących punktu nr 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nowy projekt uchwały będącej przedmiotem żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje oraz dokumenty dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowane w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu