Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Augebit FIZ zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie jako osoby blisko związanej z Panem Tadeuszem Wesołowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, będącym osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku zdarzenia opisanego w przedmiotowym zawiadomieniu udział Pana Tadeusza Wesołowskiego, który jest beneficjentem Augebit FIZ, w Spółce nie uległ zmianie.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu