Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka„) informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pawła Przewięźlikowskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, związane ze zbyciem przez Pawła Przewięźlikowskiego 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki SELVITA S.A. stanowiących 4,36% (słownie: 4 procent 36/100)kapitału zakładowego Spółki oraz 3,66% (słownie: trzy procent 66/100)w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 listopada 2022 roku („Transakcja”), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2022 i 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Przed dokonaniem Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiadał 3.852.663 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 20,99% (słownie: dwadzieścia procent i 99/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 31,07% (słownie: trzydzieści jeden procent i 07/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 3.052.663 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 16,63% (słownie: szesnaście procent 63/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 27,41% (słownie: dwadzieścia siedem procent 41/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu