Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. („Spółka”) zawarła umowę z Uniwersytetem Kalifornijskim, San Francisco, („UCSF”), której wartość wynosi USD 4.183.200 (PLN 15.910.801 przeliczonych po kursie 1 USD= 3,8035 PLN) („Umowa”). Umowa przedłuża i rozszerza istniejącą współpracę pomiędzy stronami, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Umowa będzie realizowana przez okres 36 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2021 r. a jej przedmiot obejmuje realizację wsparcia dla projektów badawczych UCSF w zakresie chemii medycznej, w tym syntezy chemicznej, oczyszczania, określania struktury oraz czystości związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Za uznaniem Umowy za istotną w ocenie Zarządu Emitenta przemawia jej wartość, a także fakt przedłużenia współpracy z jednym z kluczowych klientów Spółki oraz znaczenie tej współpracy dla przyszłego rozwoju działalności Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:  

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu