Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających, w tym w szczególności:

i) przedłużenia przez Fidelta d.o.o. („Fidelta”) umowy najmu z Pliva Hrvatska d.o.o. dotyczącej powierzchni biurowych oraz laboratoryjnych obecnie wynajmowanych przez Fideltę do dnia 31 grudnia 2027 r.,

ii) zawarcia przez Fideltę z Medi-Lab d.o.o. oraz Emo Mancipo d.o.o. warunkowej umowy najmu dotyczącej wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej oraz laboratoryjnej,

Emitent jako kupujący zawarł z Galapagos NV z siedzibą w Mechelen (Belgia), jako sprzedającym umowę nabycia 100% udziałów Fidelta za cenę EUR 31.200.000 (PLN 141.913.000 przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,5485 PLN) („Transakcja”). Cena za udziały została pokryta ze środków własnych Emitenta w kwocie EUR 9.360.000 oraz ze środków pochodzących z kredytu w kwocie EUR 21.840.000, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Wartość transakcji zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego.

Transakcja stanowi długoterminową inwestycję Grupy Kapitałowej Selvita mającą strategiczny charakter i jednocześnie stanowi przełomowy etap w realizacji przyjętej w dniu 29 kwietnia 2020 r. Strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2020-2023.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu