Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Emitent „, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 16 października 2019 r. umowy zakazu rozporządzania akcjami lock-up („Umowa”) pomiędzy Prezesem Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) Panem Pawłem Przewięźlikowskim („Akcjonariusz”), a Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Ipopema”), na mocy której Akcjonariusz zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, tj. od dnia 16 października 2019 r. („Okres lock-up”) nie będzie:

– bezpośrednio lub pośrednio oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio objętymi akcjami Emitenta wyemitowanymi w związku z podziałem Spółki Dzielonej, tj. i) 3.500.000 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi Spółki serii A oraz ii) 1.490.880 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki serii B („Akcje”), ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji, oraz

– nie zawrze żadnej umowy lub porozumienia, ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji.

Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza w trakcie trwania Okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie w przypadku ogłoszenia – w trybie i na warunkach określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki lub uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody Ipopema na Rozporządzanie Akcjami.

Jednocześnie rozwiązaniu z dniem 16 października 2019 r. uległa umowa o zakazie rozporządzania Akcjami z dnia 1 lipca 2019 r. zawarta przez Akcjonariusza z Vestor Domem Maklerskim.

Zawarcie umowy lock-up potwierdza intencję zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez jej dotychczasowego Prezesa, obecnie kluczowego akcjonariusza.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu