Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2021 r. powziął informację o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków” („Projekt”) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pozwoli Spółce na wdrożenie nowych usług dla firm z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

  • Wartość całkowita Projektu netto: 7 812 900,00 zł;
  • Przyznana wartość dofinansowania: 4 660 975,00 zł;
  • Okres realizacji: lata 2021-2023.

Celem Projektu jest usprawnienie wczesnych etapów procesu odkrywania leku prowadzących do identyfikacji pierwszej substancji czynnej, nad którą toczyć się mogą dalsze prace. Zwykle identyfikacja substancji czynnej następuje poprzez przeszukiwanie dużych bibliotek losowo dobranych substancji chemicznych, przez co prawdopodobieństwo znalezienia związku o pożądanych właściwościach biologicznych jest małe, a sam proces jest czasochłonny oraz kosztowny. Spółka, w ramach Projektu, w celu wyeliminowani powyższych problemów stworzy platformę usługową, która będzie wykorzystywać biblioteki celowane z zastosowaniem odpowiednio zaprojektowanych modeli sztucznej inteligencji. Jej zaletą będzie o wiele większe prawdopodobieństwo identyfikacji substancji biologicznie czynnych o lepszej zdolności patentowej, przez co proces przebiegać będzie szybciej a także będzie tańszy. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu