Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. powziął informację o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu POIR.01.01.01-00-2373/20 pn. „Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2” („Projekt”). Realizacja Projektu pozwoli poszerzyć ofertę Spółki w obszarze badań nad lekami przeciwwirusowymi.

• Wartość całkowita Projektu netto: 6 260 000,00 zł;
• Przyznana wartość dofinansowania: 3 260 000,00 zł;
• Okres realizacji: lata 2021-2023.

Przedmiotem Projektu jest stworzenie technologii, która umożliwi przyspieszenie identyfikacji inhibitorów kluczowych proteaz uczestniczących w replikacji koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2, poprzez wysokoprzepustowe badania przesiewowe celowanej biblioteki innowacyjnych związków o potencjalnych właściwościach antywirusowych. Struktury tych substancji nie są opisane w literaturze i zostały zaprojektowane w oparciu o mechanizm działania wirusów. Związki zostaną wyprodukowane z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii syntetycznej opatentowanej przez Emitenta.

Zaletą proponowanej platformy usługowej jest dodatkowo możliwość jej dostosowania do identyfikacji szerokiej gamy inhibitorów innych proteaz. Spółka zakłada, że w wyniku realizacji Projektu będzie możliwe skrócenie procesu odkrywania nowych leków nie tylko przeciw SARS-CoV-2, ale również przeciw chorobom spowodowanym przez inne wirusy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Mirosława Zydroń – Członek Zarządu