Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021  r., akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski  – będący głównym akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Spółki posiadający łącznie 4.990.880 akcji Spółki zawarł ze Spółką umowę darowizny (” Umowa”) 1.117.386  akcji Serii B („Akcje”) . Umowa została zawarta w celu realizacji  nierozwadniającego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki (” Program Motywacyjny”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Akcje zostaną przeniesione na Spółkę nieodpłatnie (Spółka nie poniesie w związku z tym kosztów gotówkowych – informacja dotycząca wpływu Programu Motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 13 maja 2021 r.).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą zobowiązane do pozostawania w stosunku służbowym ze Spółką lub spółką z grupy kapitałowej oraz niezbywania przyznanych akcji w ramach Programu Motywacyjnego, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji kiedy pracownik będzie mógł zostać zwolniony z tych zobowiązań.

W ocenie Zarządu Spółki mając na uwadze założenia i cele Programu Motywacyjnego Spółki, którymi są: zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego, a także zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących oraz mając na względzie nierozwadniający charakter Programu, zawarcie Umowy jest celowe i uzasadnione, leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy mniejszościowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu