Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 31 stycznia 2022 r. pomiędzy Emitentem, jako kupującym, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), przedwstępnej umowy nabycia („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 10.930m2 („Nieruchomość”), sąsiadującej z nieruchomością, na której trwa obecnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.. Nabycie przedmiotowej Nieruchomości
zabezpieczy możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej Emitentowi w przyszłości, umożliwiając tym samym dalszy wzrost organiczny Spółki.

Zgodnie z Umową Nieruchomość zostanie nabyta za cenę 8.744.000 złotych netto.

Zawarcie umowy przenoszącej własność Nieruchomości uzależnione jest od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na nabycie nieruchomości, wyrażenia zgody Zgromadzenia Wspólników Sprzedającego na zawarcie umowy oraz nieskorzystania przez zarządzającego strefą – Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z przysługującego jej prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości lub po bezskutecznym upływie terminu do złożenia takiego oświadczenia.

Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu
• Mirosława Zydroń – Członek Zarządu