Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2020 r. pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako sprzedającym, przedwstępnej umowy sprzedaży („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9.893m2, zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnych laboratoriów Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji („Nieruchomość”). Spółka zamierza nabyć Nieruchomości w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych.

Zgodnie z Umową przedmiotowa Nieruchomości zostanie nabyta za cenę w kwocie 10.000.000 złotych netto.

Zawarcie umowy przenoszącej własność Nieruchomości jest uzależnione od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie Nieruchomości oraz nieskorzystania przez zarządzającego strefą – Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („KPT”) z przysługującego jej prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości lub po bezskutecznym upływie terminu do złożenia takiego oświadczenia.

Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu