Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości, że w dniu 12 marca 2020 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Services sp. z o.o. („Spółka”) otrzymała od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Klient”) kolejne dwa zlecenia, których szacowana wartość wynosi łącznie 995.505 EUR (PLN 4.325.569 przeliczonych po kursie 1 EUR=4,3451 PLN), wobec czego łączna szacowana wartość zleceń realizowanych w 2020 roku na rzecz Klienta wyniesie 1.243.684 EUR (PLN 5.403.931 przeliczonych po ww. kursie). W ramach dotychczasowej współpracy wartość zrealizowanych przez Spółkę zleceń na rzecz Klienta wyniosła łącznie 3.022.182 złotych. Prowadzona współpraca dotyczy analiz zwolnieniowych dla produktów Klienta.

Biorąc pod uwagę wartość zleceń, a także fakt rozszerzenia współpracy z Klientem, który pozostaje istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności Emitenta, Zarząd uznaje przedmiotowe zlecenia za znaczące.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu