Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023r. spółka zależna Emitenta – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja (“Spółka”) otrzymała informacje, że oferta Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Gminę Brdovec (“Sprzedający”) na nabycie nieruchomości w miejscowości Savski Marof o powierzchni 26.901 m2 („Nieruchomość”).

Tym samym, Selvita d.o.o. została zaproszona do zawarcia umowy zakupu Nieruchomości. Termin na zawarcie umowy nabycia Nieruchomości wynosi 30 dni od daty decyzji Sprzedającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cena za nabycie Nieruchomości przez Spółkę została ustalona na kwotę 550.000 EUR.

Nabycie Nieruchomości, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie innych spółek z sektora life sciences/pharma, ma na celu zabezpieczenie możliwości dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej Emitenta w Zagrzebiu poprzez budowę w przyszłości własnej infrastruktury laboratoryjnej i jest zgodne z ogłoszoną Strategią Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025 opublikowaną w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 31 marca 2022r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu