Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. („ZWZ”):

1. Paweł Przewięźlikowski: 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 48,62% akcji na ZWZ oraz 59,31% głosów na ZWZ oraz 37,9% w ogólnej liczbie głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden: 1.900.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.900.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 18,51% akcji na ZWZ oraz 13,27% głosów na ZWZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów.

3. Bogusław Sieczkowski: 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,00% akcji na ZWZ oraz 10,3% głosów na ZWZ oraz 6,58% w ogólnej liczbie głosów.

4. Augebit FIZ: 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,13% akcji na ZWZ oraz 7,26% głosów na ZWZ oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.265.762 akcji uprawniających do wykonywania 14.315.762 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474 głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 – ustawa o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarząd