Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. („WZ”):

 1. Paweł Przewięźlikowski 3.880.663 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 7.380.663 głosów, co stanowiło odpowiednio 39,84% akcji na WZ oraz 53,6% głosów na WZ oraz 32,94% w ogólnej liczbie głosów;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.901.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.901.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 19,51% akcji na WZ oraz 13,78% głosów na WZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów;

3. Bogusław Sieczkowski 942.417 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.492.417 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,68% akcji na WZ oraz 10,83% głosów na WZ oraz 6,66% w ogólnej liczbie głosów;

4. Augebit FIZ 1.047.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.047.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,75% akcji na WZ oraz 6,92% głosów na WZ oraz 7,60% w ogólnej liczbie głosów;

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień” 710.300 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 710.300 głosów, co stanowiło odpowiednio 7,29% akcji na WZ oraz 5,15% głosów na WZ oraz 3,17% w ogólnej liczbie głosów;

Zgodnie z listą obecności na WZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 9.742.301 akcji uprawniających do wykonywania 13.792.301 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474 głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu