Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. („WZ”):

1. Paweł Przewięźlikowski 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 48,84% akcji na WZ oraz 59,51% głosów na WZ oraz 37,9% w ogólnej liczbie głosów;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.901.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.901.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 18,6% akcji na WZ oraz 13,32% głosów na WZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów;

3. Bogusław Sieczkowski 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,05% akcji na WZ oraz 10,33% głosów na WZ oraz 6,58% w ogólnej liczbie głosów;

4. Augebit FIZ 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,17% akcji na WZ oraz 7,29% głosów na WZ oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na WZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.218.593 akcji uprawniających do wykonywania 14.268.593 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:  

•          Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
•          Dawid Radziszewski – Członek Zarządu