Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. („WZ”):

 1. Paweł Przewięźlikowski 3.052.663 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 5.984.663 głosów, co stanowiło odpowiednio 31,48 % akcji na WZ oraz 45,41% głosów na WZ oraz 27,41% w ogólnej liczbie głosów;

2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 2.015.577 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 2.015.577 głosów, co stanowiło odpowiednio 20,78% akcji na WZ oraz 15,29% głosów na WZ oraz 9,23% w ogólnej liczbie głosów;

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.901.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.901.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 19,60% akcji na WZ oraz 14,42% głosów na WZ oraz 8,71% w ogólnej liczbie głosów;

4. Bogusław Sieczkowski 907.159 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.457.159 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,35% akcji na WZ oraz 11,06% głosów na WZ oraz 6,67% w ogólnej liczbie głosów;

5. Augebit FIZ 847.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 847.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 8,74% akcji na WZ oraz 6,43% głosów na WZ oraz 3,88% w ogólnej liczbie głosów.

6. Government of Norway 825.148 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 825.148 głosów, co stanowiło odpowiedni 8,51% akcji na WZ oraz 6,26% głosów na WZ oraz 3,78% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na WZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 9.697.595 akcji uprawniających do wykonywania 13.179.595 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 21.837.474 głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu